Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

Njoftim per thirrje publike per kandidim te gjyqtareve ne skemen e delegimit

Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në nenin 45 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ne nenet 6 e vijues të “Rregullores për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit” të miratuar me vendimit e tij nr.22, datë 07.02.2019, drejton këtë thirrje publike për kandidim të gjyqtarëve në skemën e delegimit:

 1. Gjyqtarët mund të shprehin interesin për t’u komanduar në skemën e delegimit duke kandiduar në çdo kohë.
 1. Gjyqtari që kandidon paraqet dokumentacionin pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës në Këshill, me anë të postës, postës elektronike ose dorazi. Dokumentacioni regjistrohet dhe administrohet nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Sa më sipër, për më tepër informacion, konsultohuni me ligjet e sipërcituara si dhe me “Rregulloren për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit” të miratuar me vendimin nr.22, datë 07.02.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, që gjendet në faqen zyrtare të Këshillit.

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

NJOFTIM PËR MEDIA- 21.06.2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi sot më datë 21.06.2019, mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi dhe miratoi disa vendime me rëndësi, në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor. Në përputhje me rendin e ditës, bazuar edhe në argumentet e pasqyruara në relacionin e Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, KLGJ miratoi përsëritjen me 1 (një) vit të transferimit përkohshëm për 3 gjyqtarë. Më konkretisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë u transferuan përkohësisht, për një periudhë 1 (një) vjeçare gjyqtarët Diamela Goxha dhe Genti Dokollari, ndërsa në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës, u transferua për një periudhë të përkohshme,...

NJOFTIM PËR MEDIA- 17.06.2019

Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, sot më datë 17.06.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi dhe miratoi disa vendime me rëndësi. Në përputhje me ndryshimet në rregulloren për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve, miratuar mbledhjen e fundit, Këshilli vendosi fillimin e procedurës së transferimit të përkohshëm dhe shpalljen e disa pozicioneve të lirë për transferim të përkohshëm në Gjykatat e Rrethit Gjyqësor Kukës, Kavajë dhe Kurbin. Transferimi i përkohshëm erdhi si domosdoshmëri, pasi Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, Kurbin, Kukës dhe Kavajë, kanë mbetur me 2 gjyqtarë, duke sjellë vështirësi në...

NJOFTIM PËR MEDIA- 11.06.2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 11.06.2019, shqyrtoi dhe miratoi disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit. Ndryshimet në rregulloren e miratuar nga KLGJ me vendimin nr.23, datë 07.02.2019,përmirësojnë kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve kur një gjykatë është në nevojë dhe në skemën e delegimit nuk ka gjyqtar të disponueshëm.

NJOFTIM PËR MEDIA- 07.06.2019

Asambleja e Përgjithshme e Rrjetit Evropian të Këshillave Gjyqësor (ENCJ), po zhvillon punimet në Bratislava të Sllovakisë në datat 6 dhe 7 qershor 2019. Hapja e Asamblesë u përshëndet nga Presidenti i Rrjetit z. Kees Sterk, Kryetarja e Këshillit Gjyqësor të Sllovakisë znj. Lenka Prazenkova si dhe nga Ministri i Drejtësisë z. Gabor Gal etj,. Gjate punimeve të Asamblesë u votua unanimisht dhënia e Statusit të Vëzhguesit, Këshillit të Lartë Gjyqësor të Shqipërisë. Presidenti i rrjetit z. Kees Sterk i dorëzoi KLGJ-së dokumentin drejtues të organizatës “Statutin, Rregullat dhe Rregulloret e ENCJ” duke i kërkuar Këshillit që të mbrojë vlerat e...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr.101 datë 21 .06.2019

  PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.99 datë 21.06.2019

PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT GENTJAN MARKU NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim Nr.98 datë 21.06.2019

PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES REZARTA (ALIU) PAJA NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

Vendim Nr.97 datë 21.06.2019

PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT REXHEP KARAJ NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËS

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

THIRRJE PËR APLIKIM PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN

  Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 46 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin nr. 23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, i ndryshuar, si dhe në vendimin nr.93, date 17.06.2019, shpall një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Kurbin, për transferim të përkohshëm deri në një vit dhe fton të gjithë gjyqtarët e gjykatave të shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret për transferim të përkohshëm, për të dhënë pëlqimin për transferim të...

Njoftime për vende vakante

  PËR SHPALLJEN E HAPJES SË PROCEDURËS PËR KOMANDIM TË NJË GJYQTARI NË POZICIONIN PEDAGOG I BRENDSHËM NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE