Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim per Media 23.01.2020

Njoftim per Media 23.01.2020

Sot më datë 23.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi disa vendime të rëndësishme. Duke mbajtur në konsideratë detyrimin ligjor dhe pas analizimit të situatës në të cilën është sistemi gjyqësor, ndikimin që ka implementimi i reformës në drejtësi dhe mundësisë që ka Shkolla e Magjistraturës, Këshilli miratoi numrin prej 40  kandidatë për magjistratë dhe 25 kandidatë për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që do të pranohen në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2020-2021. Në vijim Këshilli shqyrtoi dhe miratoi kërkesat për dorëheqje të gjyqtarëve A.L, N.GJ. dhe P.Dh. dhe mbarimin e statusit...

Njoftim per Media 22.01.2020

Njoftim per Media 22.01.2020

  Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me projektin e USAID “Drejtësi për të gjithë”, organizoi në datën 22 janar 2020, një tryezë të rrumbullakët me Gjyqtarët e Medias, Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për Marrëdhëniet me Median dhe Publikun, si edhe me përfaqësues të medias që mbulojnë veprimtarinë e sistemit gjyqësor.   Fillimisht, në këtë takim bëri një prezantim të shkurtër rreth rolit të ri të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të gjyqtarëve të medias, si edhe të nëpunësve civilë gjyqësorë për marrëdhëniet me median dhe publikun, Z. Erjon Muharremaj, në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor përgjegjës për Marrëdhëniet me Median dhe...

Njoftim per Media 21.01.2020

Njoftim per Media 21.01.2020

Sot, më datë 21.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi lidhur me situatën e krijuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të cilat funksionojnë me organikë jo të plotë sipas ligjit. Në këtë kuadër, Këshilli pasi shqyrtoi edhe kërkesat e këtyre gjykatave për të patur një qëndrim lidhur me gjyqtarët e gjykatave me jurdiksion të përgjithshëm të cilët janë caktuar më herët për gjykimin e çështjeve të veçanta në ish-Gjykatën e Shkallës së...

Deklaratë për mediat 21.01.2020

  Duke marrë shkas nga disa zhvillime të kohëve të fundit dhe në vijim të kërkesave të përsëritura nga individë dhe institucione shtetërore në adresë të tij, Këshilli i Lartë Gjyqësor sqaron opinionin publik në lidhje me procedimin disiplinor të gjyqtarëve.   Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e përcakton Këshillin e Lartë Gjyqësor si organin përgjegjës për sigurimin e pavarësisë, përgjegjshmërisë dhe mbarëvajtjes së pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve, si dhe për marrjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve.   Në lidhje me këtë të fundit, neni 147/d i Kushtetutës parashikon se Inspektori...

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr.32, datë 23.01.2020

PËR KËRKESËN E ZNJ. {…} PËR KOMANDIMIN NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATES NË GJYKATËN E LARTË

Vendim Nr.32, datë 23.01.2020

PËR KËRKESËN E ZNJ. {…} PËR KOMANDIMIN NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATES NË GJYKATËN E LARTË  

Vendim Nr.31, datë 23.01.2020

MBI NUMRIN E KANDIDATËVE QË DO TË PRANOHEN NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Vendim Nr.30, datë 21.01.2020

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë Gjyqësor
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ klgj.al
Tel: +355 4 228 0856
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLGJ

Webmail